Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
NOT w Toruniu, ul. Piernikarskiej 6 - w dniu 19 marca (wtorek) 2013r.

(wyciąg z protokołu, sporzadzonego przez sekretarza zgromadzenia kol. Grzegorza Łuczkę)

 • Spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze rozpoczęło się w ustalonym terminie tj. o godzinie 16.15 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Toruniu przy ulicy Piernikarskiej 6, w obecności ponad połowy członków Odziału oraz zaproszonych gościach w osobach:
  Robert Cieszyński – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy i jednocześnie wiceprezes Oddziału SGP w Bydgoszczy, p. Paweł Piotrowiak – pełnomocnik prezesa RT FSNT NOT w Toruniu, Tomasz Majewski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek Oddziału.
 • Otwarcia Zgromadzenia dokonał prezes Oddziału Bolesław Cieszyński, który powitał obecnych członków oraz zaproszonych gości. Minutą ciszy pożegnano geodetów środowiska toruńskiego (zostali wymienieni z imienia i nazwiska), którzy odeszli na zawsze w okresie trwania obecnej kadencji ustępującego Zarządu.
 • Prezes Bolesław Cieszyński dokonał uroczystego wręczenie okolicznościowych dyplomów przyznanych przez Zarząd aktywnym członkom Oddziału w osobach : Anna Gabor (w jej imieniu dyplom odebrał mąż Jerzy Gabor), Michał Mindak i Anna Mieczkowska.
 • Głosowanie obecnych członków nad wyborem przewodniczącego Zgromadzenia , którym został Jan Kuźmiński oraz sekretarzem/protokólantem, na którego wybrano Grzegorza W. Łuczkę.
 • Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w wyniku głosowania : Wojciech Bukwalt - przewodniczący, Wojciech Kowalski - członek, Sławomir Majewski - członek.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w wyniku głosowania : Tomasz Majewski – przewodniczący, Leszek Śmietana – członek, Krzysztof Wołowski – członek.
 • Wybór Komisji Wyborczej w wyniku głosowania: Eugeniusz Zagrodzki, Piotr Lisiński, Grzegorz Pawelec,
 • Wystąpienie przedstawiciela RT FSNT NOT p. Pawła Piotrowiaka, który przedstawił w krótkich słowach historię powstania siedziby RT FSNT NOT w Toruniu przy ulicy Piernikarskiej 6 oraz przekazał życzenia owocnych obrad.
 • Wystąpienie gościa, Roberta Cieszyńskiego, przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, który przedstawił najnowsze akty prawne związane ze standaryzacją prac geodezyjno-kartograficznych oraz prace legislacyjne związane z tworzeniem nowych procedur dotyczących zawodu geodety i Prawa geodezyjnego. Wystąpienie zakończył podziękowaniem za dotychczasową pracę ustępującemu Zarządowi oraz życzeniami dalszej owocnej pracy na rzecz toruńskiego środowiska geodezyjnego i pogłębienia współpracy ze środowiskiem bydgoskim.
 • Sprawozdanie z wygasającej 3-letniej kadencji za okres od 29.03.2010 r. do 19.03.2013 r. przedstawił prezes Bolesław Cieszyński, który na zakończenie zaapelował o powołanie Komitetu dla organizacji obchodów 35-lecia powołania (6 kwietnia 1979 r.) w Toruniu samodzielnego Oddziału SGP.
  Sprawozdanie finansowe za powyższy okres przedstawił również Prezes Bolesław Cieszyński.
 • Przedstawienie planów działalności Oddziału na lata 2013-2014 przez ustępującego Prezesa. Kontynuacja imprez, spotkań i działań rekreacyjnych.
 • Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący kol. Wojciech Bukwalt na podstawie kontroli dokumentów, którą przeprowadził w dniu 16 marca br. w siedzibie Oddziału przy ulicy Piernikarskiej 6.
 • Przewodniczący Zgromadzenia kol. Jan Kuźmiński odczytał uchwałę nr 25 i 26 Zarządu Głównego SGP z 11 marca br. o nadaniu kolegom Bolesławowi Cieszyńskiemu i Leopoldowi Witulowi Honorowej Odznaki Diamentowej SGP za całokształt działalności na rzecz toruńskiego środowiska geodezyjnego.
 • W związku z nieobecnością przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału kol. Tadeusza Wiśniewskiego (stan zdrowia) protokół SK odczytał Prezes Oddziału na podstawie zapisu telefonicznego.
 • Ogłoszenie przez przewodniczącego dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Głos kolejno zabierali kol. Zbigniew Refliński, Łucja Makowska, Robert Cieszyński, Sławomir Majewski.
 • Dyskusja nad ogólnie pojętym poziomem szkolnictwa zawodowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkół geodezyjnych w której swoje wnioski zaprezentowali na podstawie praktyki osobistej kol. Jan Kuźmiński, Zbigniew Refliński, Wojciech Bukwalt i Bolesław Cieszyński.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi, które przegłosowano.
 • Przygotowania do wyboru nowych władz Oddziału Toruńskiego SGP, zgłoszenie przez kol, Zbigniewa Reflińskiego kandydata na nowego prezesa kol. Bolesława Cieszyńskiego. Głosowanie na kandydata, jednogłośnie przy jednym wstrzymującym (sam zainteresowany). Zgodził się kandydować, dziękując jednocześnie za zaufanie i poparcie dla dotychczasowej jego działalności na rzecz SGP.
  Nowym Prezesem Oddziału został Kol. Bolesław Cieszyński,
 • Wybór członków Nowego Zarządu. Komunikat Komisji Skrutacyjno-Mandatowej o składzie osobowym nowego Zarządu. Na podstawie podliczonych głosów oddanych na Kartach do głosowania w skład Zarządu Oddziału Toruńskiego weszli (kolejność podana przez Komisję): 1. Michał Mindak, 2. Łucja Makowska, 3. Jan Kuźmiński, 4. Zbigniew Refliński, 5. Grzegorz W. Łuczka, 6. Piotr Rygielski, 7. Anna Mieczkowska, 8. Przemysław Karwaszewski, 9. Barbara Helwich, 10. Wiktor Król, Prezesem Zarządu wybrany został Bolesław Cieszyński. W sumie Zarząd będzie liczył 11 osób.
 • Wybór delegata, którym został prezes Bolesław Cieszyński, na Ogólnopolski XXXVIII Zjazd SGP do Lidzbarka Warmińskiego w dniach 7-9 czerwca 2013 r.
 • Wybór przedstawiciela SGP, którym został prezes Bolesław Cieszyński, do Toruńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
 • Wybór członków do Komisji Rewizyjnej: Wojciech Bukwalt, Jerzy Gabor, Tomasz Majewski.
 • Wybór członków do Sądu Koleżeńskiego: Grzegorz Pawelec, Bohdan Nawracki, Eugeniusz Zagrodzki.
 • Wybór członków do Komisji Szkoleń, Postępu Technicznego oraz Imprez: Urszula Runowska, Alicja Bielun, Krzysztof Zieliński.
 • W dyskusji podsumowującej obrady glos zabrał kol. Zbigniew Refliński, który zasugerował bardziej precyzyjne określenie zasięgu terytorialnego działania OT SGP. Odpowiedzi i wyjaśnień udzielił prezes Bolesław Cieszyński, który zdefiniował obszar działalności i oddziaływania Oddziału na lokalne środowiska geodezyjne poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Tomasz Majewski zgłosił na zakończenie obrad następujące wnioski i propozycje dla nowo wybranego Zarządu :
  1. Powołanie Kół Terenowych SGP.
  2. Dalsze działanie na rzecz uregulowania zaległych składek członkowskich.
  3. Działanie dla pozyskiwania nowych członków SGP, szczególnie wśród młodego pokolenia geodetów.
  4. Próby pozyskania sponsorów dla tworzonej Geodezyjnej Izby Muzealnej im. Andrzeja Bednarka przy Zespole Szkół Zawodowych w Toruniu.
  5. Zwiększenie liczby szkoleń dla geodetów produkcyjnych i administracji geodezyjnej.
  6. Działanie na rzecz zmniejszenia odpisu składki członkowskiej dla ZG SGP z 40 do 20%.
 • Głosowanie nad wnioskami – przyjęto jednomyślnie.
 • Zakończenie (ok.20-tej) Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego i podziękowanie Prezesa za sprawny jego przebieg.
 • Ustalenie pierwszego spotkania nowo wybranego Zarządu na dzień 3 kwietnia br. godz. 17 w siedzibie TR FSNT NOT przy ulicy Piernikarskiej 6 w Toruniu.
 • Toruń, dn. 19.03.2013 r. Protokółował : Grzegorz W. Łuczka

  
  Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.