Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH w TORUNIU
Rys historyczny
opracowanie: Bolesław Cieszyński

I. Wprowadzenie
   Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jest dobrowolnym, samorządowym, pozarządowym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym, skupiającym inżynierów i techników ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii.
    Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki zawodowej wśród członków Stowarzyszenia.
   Ponadto ważnym cele, jest współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji oraz wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych.
   Stowarzyszenie Geodetów Polskich powołane zostało 10 kwietnia 1957r. w miejsce działającego od 1949r. Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polski.
   W Toruniu pierwsze Koło Terenowe Związku Mierniczych powstało 10 października 1952r. Pierwszym Przewodniczącym Koła był mgr inż. Wacław Kwiecień, po nim: Czesław Gryglewicz i Bogdan Cybulski.
   Od 1957r. organizacja toruńska przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Koło Terenowe w Toruniu.
   Członkowie Koła podjęli wówczas czyny społeczne, m.in. opracowanie mapy do celów projektowych związanych z realizacją zadania: ‘Tysiąc Szkół na Milenium Państwa Polskiego”.
   Wielkim osiągnięciem Zarządu i członków Koła było zorganizowanie w Toruniu XI Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniach 8-10 czerwca 1957r. Zasłużeni działacze SPG z tego czasu to : Wacław Kwiecień, Alfons Lewandowski, Jan Kowalczuk, Marian Kluczyński, Tadeusz Wojciechowski, Igor Szantyr, Władysław Chrząstowski.

II. Działalność SGP O/Toruń w okresie 1960-2010r.

   Z dniem 01.02.1960r. – kiedy to powołano Rejonowy Oddział NOT w Toruniu – wzrosła aktywność środowiska geodezyjnego w celu popularyzacji zawodu geodety w związku z potrzebą zwiększenia kadry geodezyjnej dla realizacji licznych zadań gospodarki narodowej.
   Członkowie SGP w Toruniu podejmowali liczne czyny społeczne związane z uczczeniem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wielu z nich zostało nagrodzonych i wyróżnionych Odznaką Tysiąclecia.
   W latach 1964-1966 geodeci toruńscy aktywnie uczestniczyli w zbiórce składek na Dom Technika w Bydgoszczy. Dzięki staraniom naszego, toruńskiego Stowarzyszenia, utworzone zostało Policealne Studium Geodezyjne przy Technikum Budowlanym na ul. Legionów. Jednocześnie przygotowano kadrę nauczycielską do tworzenia Technikum Geodezyjnego, gdzie głównym inicjatorem był Kol. Andrzej Bednarek – członek Zarządu SGP, społecznik i zasłużony działacz SGP.
   Wraz ze wzrastającą ilością jednostek wykonawstwa geodezyjnego na terenie Torunia i sąsiednich powiatów, powstawały nowe Koła Terenowe w: Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Lipnie, Gołubiu Dobrzyniu oraz Koła Zakładowe przy:
- Biurze Geodezji Leśnej
- Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego
- Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Toruniu
- Jednostce Wojskowej 1440.
   Z inicjatywy Koła Terenowego w Toruniu i przy udziale Kolegów z Kół Zakładowych zorganizowano w Toruniu uroczystą, ogólnopolską sesję naukową z okazji Roku Kopernikowskiego, przypadającego w 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika – prekursora astronomii geodezyjnej. Komitet Organizacyjny Sesji przygotował wielotematyczną wystawę oraz umożliwił wszystkim uczestnikom wyjazd do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach oraz zwiedzanie Domu Kopernika.
   Nieustannie rosła ilość członków SGP w poszczególnych kołach. Pod koniec roku 1979 ilość członków zrzeszonych w strukturach SGP na terenie b. województwa toruńskiego wynosiła 211 inżynierów i techników.
   Wobec licznych wniosków zgłaszanych przez poszczególne koła, odnośnie potrzeby utworzenia odrębnego ( od Bydgoszczy) Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu, Zarząd Główny SGP na zebraniu plenarnym w Poznaniu w dniu 6 kwietnia 1979r. powołał nowy Oddział Wojewódzki w Toruniu.
   Na dzień 7 czerwca 1979r. zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Kół Zakładowych i Terenowych działających na terenie b. woj. toruńskiego. Na przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu wybrano Kol. Tadeusza Wiśniewskiego.
Do Zarządu wybrani zostali również:
Andrzej Bednarek – wiceprzewodniczący,
Adam Janicki – skarbnik;
ponadto:
Henryk Flis, Ryszard Jastrzębski, Włodzimierz Milewski, Bohdan Nawrocki, Stanisław Płonka, Henryk Siupka, Adam Sytek, Anna Szczącka, Jerzy Szpyra, Seweryn Wierzbowski, Leopold Witul.
   To z ich inicjatywy. Zrodziła się w środowisku geodezyjnym, ożywiona dyskusja nad tezami do projektu ustawy „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. Dzięki temu Zarządowi, członkowie SGP brali udział w pracy Społecznego Komitetu Obchodów 750-lecia Miasta Torunia.
   Istotną częścią planu pracy Oddziału SGP była stała współpraca z Zespołem Szkół Budowlanych, gdzie utworzone zostało Technikum Geodezyjne. Propagowano – wśród dużych firm geodezyjnych – potrzebę przekazywania do Technikum narzędzi i sprzętu geodezyjnego.
   Członkowie SGP brali udział w pracach Komisji Konkursowej na organizowanych corocznie Konkursach Wiedzy Geodezyjnej na poziomie klasowym i szkolnym. Jednocześnie Zarząd SGP udzielał wsparcia finansowego i rzeczowego w organizowanych 3-krotnie w Toruniu, Ogólnopolskich Konkursach Wiedzy Geodezyjnej, w których brało udział 13 szkół geodezyjnych, kształcących średnią kadrę geodezyjną.
   Od 1979 do 1986r. każdego roku – a później sporadycznie – zawsze w miesiącu maju w ramach organizowanych przez Federację SNT NOT Toruńskich Dni Techniki, jeden dzień był „Dniem Geodezji”. W tym dniu Zarząd z Komisją Techniki organizowali odczyty, wystawy i pokazy nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz nowych technik tworzenia map wielkoskalowych i topograficznych.
   Duży wkład wnosili tu koledzy z Koła SGP przy Jednostce Wojskowej JW. 1440, którzy z okazji 40-lecia koła zorganizowali nawet wycieczkę do portu Gdynia – Oksywie, gdzie zapoznano się z urządzeniami nawigacyjnymi na okręcie hydrograficznym Marynarki Wojennej ORP Arctowski.
   Zarząd Oddziału SGP w Toruniu, w okresie od 1984 do 1995r. zorganizował 4-krotnie kursy przygotowawcze dla geodetów ubiegających się o uprawnienia zawodowe przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, która 4-krotnie na sesji wyjazdowej w Toruniu przeprowadzała postępowanie kwalifikacyjne. Dzięki temu blisko 170 geodetów uzyskało uprawnienia w różnych zakresach.
   Bardzo popularną formą życia towarzyskiego wśród geodetów cieszą się regionalne zjazdy geodetów, które odbywają się każdego roku w różnych atrakcyjnych miejscowościach. Zjazdy te organizowane są wspólnie przez Oddziały SGP w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Bierze w nich udział zawsze około 100 uczestników. W programie zjazdu zawsze jest ciekawy wykład o tematyce geodezyjnej i prawnej. Ponadto przeprowadzane są różne konkursy i zawody sportowe.
   Pamiętny Zjazd miał miejsce w 1979r. w murach zamku w Gołubiu Dobrzyniu, gdzie przyjmował uczestników z wielką estymą sam kasztelan Zbigniew Kwiatkowski.
   Na wyróżnienie zasługują tu zjazdy regionalne geodetów Pomorza i Kujaw – zorganizowane przez nasz Oddział SGP – 2006r w Rytych Błotach oraz w 2009r. w Bachorku. Godnym zanotowania jest również organizowany – każdego roku wspólnie z Oddziałem SGP w Bydgoszczy tzw. „Dzień Geodety”
   Nasz Oddział SGP w Toruniu, zorganizował w 2006r. samodzielnie „Dzień Geodety” w murach fortu S. Żółkiewskiego, gdzie udział wzięło około 80 uczestników – geodetów z całego regionu kujawsko-pomorskiego.
   Obok ciekawych wycieczek między innymi do Centrum Astronomicznego UMK w Toruniu, zorganizowano też – po raz pierwszy oficjalne Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Geodetów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Każdego roku w miesiącu grudniu, liczne delegacje geodetów toruńskich, biorą udział w spotkaniach opłatkowych, organizowanych przez Oddział SGP w Bydgoszczy w Domu Technika. Od roku 2010, z uwagi na chęć uczestnictwa wielu toruńskich geodetów, spotkania te organizowane będą również w Toruniu.
   Ponadto, obok w/w działalności integrującej środowisko geodezyjne, Stowarzyszenie nasze współuczestniczy w organizowaniu seminariów , odczytów odbywających się często Domu Technika w Bydgoszczy , gdzie zapraszani są również geodeci toruńscy.
   W Toruniu natomiast nasz Oddział SGP uczestniczył w organizowaniu:
- w dniu 10.05.2004r. w Dworze Artusa – seminarium p.t. „Koncepcja połaczenia bazy katastralnej z topograficzną bazą danych” – przy udziale naukowców i geodetów z całej Polski,
- w marcu 2007r. – Konferencja w Centrum Badawczo-Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej na temat : „Geoinformacja w Zarządzaniu” – przy udziale pracowników administracji geodezyjnej rządowej i samorządowej z całej Polski.
   Ponadto, nasi członkowie SGP i inni niezrzeszeni geodeci brali udział w seminariach i szkoleniach prowadzonych przez Zarząd Główny SGP oraz przez Zarządy Zarządy Oddziałów w Bydgoszczy i Toruniu.
   W okresie od utworzenia Oddziału SGP w Toruniu, tj. od 1979r. pracami Stowarzyszenia kierowali zasłużeni działacze, kolejno:
- Tadeusz Wiśniewski
- Seweryn Wierzbowski
- Andrzej Bednarek
- Wojciech Bukwalt
- Leopold Witul
- Bolesław Cieszyński

III. Aktualny stan organizacyjny i zamierzenia Oddziału SGP w Toruniu

   W dniu 29 marca 2010r. na Walnym Zgromadzeniu Oddziału SGP w Toruniu, wybrano nowe władze.
   Prezesem Zarządu wybrany został Kol. Bolesław Cieszyński
wiceprezesem – Kol. Zbigniew Redliński
Sekretarzem – Kol. Grzegorz Łuczka.
Nowy Zarząd przyjął do realizacji plan pracy i zamierzenia na okres kadencji. Jako podstawowy cel działania, przyjęto zwiększenie członkowstwa w SGP, poprzez popularyzację imprez, szkoleń, seminariów i spotkań wśród geodetów niezrzeszonych.
   Celem naszym jest również reaktywowanie kół SGP w Gołubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Wąbrzeźnie i Chełmnie. Aktualnie Oddział SGP w Toruniu liczy ponad 50 członków – są to geodeci prowadzący własnądziałalność gospodarczą lub będący pracownikami administracji geodezyjnej, w tym 60% z wyższym wykształceniem.

KRONIKI TORUŃSKIEGO SGP

6 kwietnia 1979r.Zarząd Główny SGP na zebraniu plenarnym w Poznaniu powołał nowy
Oddział Wojewódzki w Toruniu
7 czerwca 1979r. zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Kół Zakładowych i Terenowych działających na terenie b. woj. toruńskiego, m.in. w celu wyboru Zarządu Oddziału.
Postanowiono ważne wydarzenia odnotowywać w "Kronice SGP O/Toruń, zachowała się piękna księga, pierwsze zapiski i niezwykła grafika geodety - Romana Ernesta:

Zdjęcia zamieszczone w kronikach możecie zobaczyć w galerii "starych fotografii"... >>>


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.