Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Apel Zarządu O/Toruń

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu, wybrany na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 29 marca 2010 r. podjął uchwałę o potrzebie uporządkowania spraw organizacyjnych, finansowych i zaległych składek członkowskich, a ponadto w sprawie weryfikacji listy członków SGP oraz aktualizacji niektórych danych osobowych i adresowych.
Realizując podjętą uchwałę, rozesłaliśmy (pocztą tradycyjną) do wszystkich członków Oddziału druki tzw. „deklaracji aktualizacyjnej” z prośbą o weryfikację danych i odesłanie na adres Zarządu O/Toruń (ul. Piernikarska 6), prosiliśmy również o opłacenie składki członkowskiej.
Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze tego nie uczynili o konieczności dopełnienia formalności.

Takimi słowy zwracił się Prezes Oddziału do swoich członków:
"....Przedkładając Koleżance (Koledze) ustalenia, pragniemy jedynie przypomnieć, że regularne opłacenie składek członkowskich j est obowiązkiem statutowym, zabezpieczającym środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia. Brak tych środków, praktycznie uniemożliwia właściwą działalność tut. Zarządu i stawia pod znakiem zapytania sens dalszego istnienia Oddziału, który przecież istnieje już 30 lat, jako niezależny od Oddziału w Bydgoszczy. Tylko od nas, geodetów toruńskich, chełmińskich, golubskich, wąbrzeskich, brodnickich, lipnowskich, grudziądzkich zależy jak wspólnie możemy działać z korzyścią dla całej rodziny geodezyjnej, zarówno tych młodych i nieco starszych, tych czynnych zawodowo prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych w administracji geodezyjnej jak i tych, którzy przebywają na rencie lub emeryturze. Zarząd naszego Oddziału realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia pragnie w bieżącym roku i w latach następnych, podjąć ambitne cele i zadania, zarówno o charakterze szkoleniowym i panelowym dotyczącym nowych technologii lub nowych uregulowań prawnych, jak też związanych z organizowaniem kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia zawodowe. Pragniemy podjąć działania w różnych formach integrujących społeczność geodezyjną i rozwijających życie towarzyskie. Widzimy pilną potrzebę organizacji wspólnych spotkań z kolegami z administracji geodezyjnej w celu wypracowania właściwych relacji na linii Geodeta – Ośrodek lub Geodeta – Urząd Gminy. Ważną potrzebą jest też gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu optymalnych cen za usługi geodezyjne stosowane w naszym regionie toruńskim.

Celem naszym jest również:

 • opiniowanie wniosków firm ubiegających się o udzielenie rekomendacji przez Zarząd Główny SGP
 • wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadawanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz odznak honorowych NOT
 • propagowanie wśród geodetów z miast powiatowych – nie tak dawno przynależnych do byłego województwa toruńskiego – do działań w celu reaktywowania terenowych Kół SGP.
 • w sprawie potrzeby rozszerzenia i spopularyzowania działalności Stowarzyszeniowej, wszystkie w/w zamierzenia będą mogły być zrealizowane, przy włączeniu się do tej społecznej pracy wszystkich członków SGP.
 • Wszystkim Koleżankom i Kolegom, deklarującym swą dalszą przynależność do SGP i którzy dokonują wpłat, o których mowa wyżej, będą wręczone nowe legitymacje i odznaki członkowskie. O terminie i miejscu uroczystego zebrania – będzie odrębna informacja listowna lub informacja drogą elektroniczną, albo na stronie internetowej.
  W zakończeniu niniejszej informacji wyrażamy nadzieję, że geodeci nie będący dotychczas członkami SGP, szczególnie młodzi, uznają potrzebę zrzeszenia się w silną grupę zawodową, mogącą skutecznie reprezentować i bronić interesów, nie tylko samych członków SGP, ale i też pozostałych.
  Mamy już zapewnione stałe miejsce naszych spotkań, tj. Dom Technika przy ul. Piernikarskiej 6. Tam również będziemy zapraszać naszych zasłużonych seniorów na okolicznościowe spotkania.
  Z poważaniem
  i w imieniu Zarządu:
  Prezes Zarządu
  Bolesław Cieszyński

  Geodeci nie będący dotychczas członkami SGP

  a chcący przystąpić do Stowarzyszenia mogą zapoznać się ze "Statutem SGP" jak również pobrać druki deklaracji członkowskich na stronie Zarządu Głównego. I oczywiście prosimy o kontakt z Zarządem SGP O/Toruń. 

  Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.