Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Usprawnienie opłat za czynności Wydziałów Geodezji w toruńskich urzędach

14 października 2014r, Prezes Zarządu SGP w Toruniu Bolesław Cieszyński, zwrócił się z pismem do Prezydenta Miasta Torunia Michała Zalewskiego oraz do Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka w sprawie ułatwienia realizacji opłat przez wszystkich klientów Wydziałów Geodezji i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Z Urzędu Miasta Torunia nadeszła odpowiedź:

Pisma skierowane do Prezydenta Miasta Torunia Michała Zalewskiego oraz do Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka:

Pan Michał Zalewski
Prezydent Miasta Torunia

Szanowny Panie Prezydencie

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu, w imieniu swoim oraz geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie naszego miasta, składa Pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii, wyrazy podziękowania za ich zaangażowanie i pracę przy wdrażaniu w życie przepisów rozporządzeń wykonawczych do tegorocznej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Pomimo, że dwa z trzech nowych rozporządzeń regulujących wysokości opłat, określających nowe procedury postępowań i wzory formularzy, opublikowane zostały dopiero na niecałe 6 godzin przed datą ich obowiązywania, nie spowodowało to czasowej przerwy obsługi interesantów. Sprawne wdrożenie przez pracowników Wydziału przepisów w życie oraz w szczególności udzielane wyjaśnienia i pomoc geodetom wykonawcom, zapobiegły przed spodziewanym znacznym wydłużeniem terminów obsługi zgłaszanych prac.
Należy podkreślić, iż zmiana przepisów nastąpiła w czasie sezonowej zwiększonej ilości zgłoszeń prac geodezyjnych, a także konieczności wykorzystania przez część pracowników planowanych urlopów wypoczynkowych.
Tegoroczna nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, spowodowała znaczący wzrost wysokości opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego oraz co najmniej trzykrotny wzrost ilości wystawianych dokumentów obliczenia opłaty. Przepisy zobowiązują do pobrania opłaty przed każdym udostępnieniem materiałów oraz przed każdym wykonaniem poszczególnych czynności pracowników Wydziału.
Dokonanie przez geodetę co najmniej trzech opłat związanych z tylko jedną jego pracą, związane jest w szczególności z olbrzymią fizyczną i czasową uciążliwością odstania przez niego kolejki do ogólnie dostępnej kasy Urzędu. Ułatwieniem realizacji opłat przez wszystkich klientów Wydziału, byłaby możliwość dokonania ich poprzez terminal kart płatniczych obsługiwany przez osobę sporządzającą dokument obliczenia opłaty.
Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest lokalizacja terminalu kart płatniczych w każdym pokoju, w którym wystawiane są dokumenty obliczenia opłaty. Dokonanie opłaty bezpośrednio przy osobie wystawiającej dokument, który musi również odnotować dokonanie tej opłaty, byłoby optymalnym rozwiązaniem nie tylko dla wszystkich interesantów, ale też dla pracowników Wydziału.
Wprowadzenie ułatwień przy dokonywaniu przez geodetów opłat jest niezwykle pilne ze względu na zbliżający się zimowo-wiosenny wzrost stopnia uciążliwości odczekiwania kolejek do ogólnie dostępnej kasy Urzędu.

Pan Mirosław Graczyk
Starosta Toruński

Szanowny Panie Starosto

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu, w imieniu swoim oraz geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu toruńskiego, składa Pracownikom Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wyrazy podziękowania za ich zaangażowanie i pracę przy wdrażaniu w życie przepisów rozporządzeń wykonawczych do tegorocznej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Pomimo, że dwa z trzech nowych rozporządzeń regulujących wysokości opłat, określających nowe procedury postępowań i wzory formularzy, opublikowane zostały dopiero na niecałe 6 godzin przed datą ich obowiązywania, nie spowodowało to czasowej przerwy obsługi interesantów. Sprawne wdrożenie przez pracowników PODGiK przepisów w życie oraz w szczególności udzielane wyjaśnienia i pomoc geodetom wykonawcom, zapobiegły przed spodziewanym znacznym wydłużeniem terminów obsługi zgłaszanych prac.
Należy podkreślić, iż zmiana przepisów nastąpiła w czasie sezonowej zwiększonej ilości zgłoszeń prac geodezyjnych, a także konieczności wykorzystania przez część pracowników planowanych urlopów wypoczynkowych.
Tegoroczna nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, spowodowała znaczący wzrost wysokości opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego oraz co najmniej trzykrotny wzrost ilości wystawianych dokumentów obliczenia opłaty. Przepisy zobowiązują do pobrania opłaty przed każdym udostępnieniem materiałów oraz przed każdym wykonaniem poszczególnych czynności pracowników Ośrodka.
Wprowadzane przez Urząd rozwiązania organizacyjne, umożliwiające dokonywanie tak znacznej ilości opłat poprzez terminale kart płatniczych, odbierane są przez wszystkich interesantów PODGiK z olbrzymim zadowoleniem.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.